Promocje
 Kopytko do manicure/pedicure NGHIA P-09
Kopytko do manicure/pedicure NGHIA P-09
24,00 zł 15,87 zł
szt.
Precyzyjna Pęseta Kosmetyczna – skośna T-03
Precyzyjna Pęseta Kosmetyczna – skośna T-03
20,00 zł 11,07 zł
szt.
Precyzyjna Pęseta Kosmetyczna - prosta T-04
Precyzyjna Pęseta Kosmetyczna - prosta T-04
20,00 zł 11,07 zł
szt.
Cążki do skórek N3-11-06
Cążki do skórek N3-11-06
69,90 zł 47,36 zł
Cążki do skórek N5-40-03
Cążki do skórek N5-40-03
69,90 zł 47,36 zł
szt.
Cążki do paznokci N7-60-12
Cążki do paznokci N7-60-12
99,90 zł 81,18 zł
szt.
Cążki do paznokci N7-60-18
Cążki do paznokci N7-60-18
114,90 zł 98,28 zł
szt.
Cążki do paznokci N7-61-16
Cążki do paznokci N7-61-16
99,90 zł 91,02 zł
szt.
Pęseta do brwi T3-10-02
Pęseta do brwi T3-10-02
17,90 zł 12,18 zł
szt.
Pęseta do brwi T4-10-02
Pęseta do brwi T4-10-02
19,90 zł 14,64 zł
szt.
Pilnik dwustronny do skórek P7-30-04
Pilnik dwustronny do skórek P7-30-04
25,90 zł 20,79 zł
szt.
Cążki do skórek N5-40-05
Cążki do skórek N5-40-05
69,90 zł 47,36 zł
szt.
Regulamin szkolenia 2019

Regulamin szkolenia
 

W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń wprowadza się w życie niniejszy Regulamin

(obowiązuje od dnia 01.01. 2019 r.).

§ 1.
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń.
 2. Organizator - organizatorem szkoleń (dalej: "szkoleń" lub "szkoleń otwartych") z zakresu Stylizacji I pielęgnacji paznokci 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Vogla 2a, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335876

 3. Uczestnik - osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu otwartym, bądź biorąca udział w szkoleniu zamkniętym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia.

 4. Klient – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia, niezwiązaną bezpośrednio z jej/jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Administrator - administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności stanowi § 9 niniejszego Regulaminu.

 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  § 2.
  Postanowienia ogólne

 1. Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia otwarte I zamknięte z zakresu stylizacji i pielęgnacji paznokci.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem strony Organizatora (www.claresa.pl).

 3. .Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 3.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez zakup produktu online na stronie www.claresa.pl, który dostępny jest na stronie Organizatora (www.claresa.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości ceny za szkolenie widniejącej na stronie.
 2. Wpłata, o której mowa powyżej dokonana na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem szkolenia uprawnia Uczestnika do bezpłatnego otrzymania dodatkowych materiałów marketingowych po szkoleniu.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze szkolenia, na zasadach określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 4. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu 

§ 4.
Szkolenie

Cena szkolenia obejmuje:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu,

 2. Materiały szkoleniowe,

 3. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

 4. Dyplom ukończenia kursu

 5. voucher o wartości 50 zł na zakupy w sklepie cleresa.pl.
  (do wykorzystania przy zakupach za min.100 zł)

 6. Możliwość zapisania się do specjalnego programu lojalnościowego

 7. Praktyczne informacje pozwalające na efektywną pracę z klientkami

§ 5.
Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby 6 Uczestników
 2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę - Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

 4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online. 

§ 6.
Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.

 3. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 80% kosztów brutto uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.

 4. W przypadku gdy zawierający umowę, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika - jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora tj. do 80% kosztów brutto uczestnictwa.

 

§ 7.
Potwierdzenie ukończenia szkolenia i licencje

 1. Organizator udziela uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika szkolenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich / materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas szkolenia otwartego, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie w zakresie koniecznym do wywiązania się przez niego z obowiązków określonych przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych osobowych, na polach eksploatacji określonych niżej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w którym po raz pierwszy został przekazany dokument lub materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1191, z późn. zm.), bez względu na formę jego utrwalenia.
 2. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – korzystanie z utworu bez możliwości dodatkowego kopiowania,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób niepubliczny

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, niepubliczny. 

§ 8.
Reklamacje

 1. Zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia. W przypadku, gdy Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który zawarł z Organizatorem umowę, nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@claresa.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

 3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9.
Polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4MASS SA, z siedzibą przy ul. Voga 2a, Warszawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z claresa.pl, w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

  2. trenerom współpracujący z 4MASS S.A. w zakresie przeprowadzenia szkolenia,

  3. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym 4MASS S.A. w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z 4MASS S.A. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z 4MASS S.A. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  3. dane dla celów marketingowych:

   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,

   • do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,

   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu 4 MASS S.A.,

   • do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;

  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, 4MASS S.A., nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.

 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. 

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika celem zbadania satysfakcji z wiedzy utrwalonej na szkoleniu, w terminie do 6 miesięcy od przeprowadzenia szkolenia.

 3. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.

 4. Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia.

 5. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online w celu zawarcia umowy, Podmiot zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

 6. Zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl