Promocje
Cążki do skórek N3-11-06
Cążki do skórek N3-11-06
69,90 zł 47,36 zł
szt.
Cążki do skórek N5-40-03
Cążki do skórek N5-40-03
69,90 zł 47,36 zł
szt.
Cążki do paznokci N7-60-12
Cążki do paznokci N7-60-12
99,90 zł 81,18 zł
szt.
Cążki do paznokci N7-60-18
Cążki do paznokci N7-60-18
114,90 zł 98,28 zł
szt.
Cążki do paznokci N7-61-16
Cążki do paznokci N7-61-16
99,90 zł 91,02 zł
szt.
Pęseta do brwi T3-10-02
Pęseta do brwi T3-10-02
17,90 zł 12,18 zł
szt.
Pęseta do brwi T4-10-02
Pęseta do brwi T4-10-02
19,90 zł 14,64 zł
szt.
Pilnik dwustronny do skórek P7-30-04
Pilnik dwustronny do skórek P7-30-04
25,90 zł 20,79 zł
szt.
Cążki do skórek N5-40-05
Cążki do skórek N5-40-05
69,90 zł 47,36 zł
szt.
Kopytko do manicure/pedicure NGHIA P-01
Kopytko do manicure/pedicure NGHIA P-01
20,00 zł 12,18 zł
szt.
 Kopytko do manicure/pedicure NGHIA P-09
Kopytko do manicure/pedicure NGHIA P-09
24,00 zł 15,87 zł
szt.
Precyzyjna Pęseta Kosmetyczna – skośna T-03
Precyzyjna Pęseta Kosmetyczna – skośna T-03
20,00 zł 11,07 zł
szt.
Regulamin konkursu Komentuj-Wygrywaj

REGULAMIN KONKURSU KOMENTUJ – WYGRYWAJ

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Vogla 2A (02-963 Warszaw), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000699821(dalej jako: „Organizator”) jest organizatorem konkursu internetowego pt. „Komentuj - wygrywaj” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 3. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem serwisu Facebook w Internecie.

 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 5. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg

 1. Uczestnik Konkursu:

 2. Zwycięzcy, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie zostaną o tym poinformowani w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook do 5.01.2019.

 3. W przypadku wygrania nagrody, dane Uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody zostaną ustalone przez wiadomość prywatną w serwisie Facebook, w okresie 5 dni roboczych od wiadomości z informacją o wygranej, która zostanie przekazana za pośrednictwem serwisu Facebook. W przypadku wygranej Uczestnik Konkursu udostępni Organizatorowi: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana nagroda.

 4. Nagrody otrzyma 100 osób, których opinia będzie nosić najwyższą wartość merytoryczną, zgodną z zasadami stylizacji paznokci.

 5. O przyznaniu nagrody lub nagród w Konkursie decyduje Jury Konkursowe w oparciu o wartość merytoryczną opinii przedstawionej w komentarzu do postu, o którym mowa w ust. 2 powyżej w czasie trwania Konkursu. Wartość merytoryczną oceniać będzie Jury składające się z Instruktora i Eksperta marki Organizatora.

 6. Komentarz umieszczony w serwisie Facebook przez Uczestnika Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów poza towarami i znakami towarowymi marki należącej do Organizatora.

 7. Konkurs trwa od dnia od dnia 17.12.2018-31.12.2018 godz. 15.

 8. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać zweryfikowane konta w serwisie Facebook, skomentować post Konkursu Komentuj – Wygrywaj odpowiadając (przekazując opinię) na wskazane przez Organizatora pytanie zamieszczone w poście w serwisie Facebook.

 9. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”)
  1. poprzez zamieszczenie komentarza ze swoją opinią w serwisie Facebook zgodnie z treścią Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz treść Regulaminu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych niezbędnych do zrealizowania wysyłki.

  2. oświadcza i gwarantuje, że jest autorem przygotowanej wypowiedzi oraz nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych twórców.

  3. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich

 10. Organizator działa na mocy zgody Uczestnika na korzystanie z informacji zawartych w jego opinii wyrażonej w komentarzu, a w szczególności:

  1. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

  2. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

  3. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;

  4. wystawiania, wyświetlania;

  5. użyczania lub najmu;

 11. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu zgłaszanie w Konkursie opinii zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie prawa, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych lub złośliwe oprogramowanie oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook.

§ 3 Nagrody

 1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

 2. Nagrodami dla każdego ze zwycięzców Konkursu będą kosmetyki do stylizacji paznokci: 3 lakiery hybrydowe Claresa, baza hybrydowa Claresa, top do lakierów hybrydowych Claresa, 4 pilniki, 5 zdobień, waciki bezpyłowe 50 szt.

 3. O przyznaniu nagród uczestnikom Konkursu decyduje wynik Jury Konkursowego wydany w oparciu o znajomość zagadnień z zakresu stylizacji paznokci.

 4. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.

 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną na terenie Polski.

 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres właściwy do przekazania nagrody oraz numer telefonu) w wiadomości prywatnej lub na adres e-mail: a.zalecka@4mass.pl.

 7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności, w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w serwisie Facebook, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres siedziby wskazany w Regulaminie. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.

 3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

 4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 5 Publikacja Regulaminu Konkursu

 1. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www pod adresem: https://www.claresa.pl/

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatora do odmowy wydania nagrody.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników konkursu pod nazwą: „Zimowa stylizacja” (dalej jako: „Konkurs”) jest organizator – 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Vogla 2A (02-963 Warszaw), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000069982. (dalej jako: „Organizator” lub „Administrator”).

 2. W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: a.zalecka@4mass.pl

 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcom Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska i ewentualnie adresu zamieszkania (to jest miejscowości).

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratora drogą mailową na adres wskazany w pkt 2 powyżej lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom: firmom kurierskim oraz Urzędowi Skarbowemu, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem nagród.

 8. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 10. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl