Promocje
Zestaw do hybrydy z lampą Stylistic SUN PRO 48 W
Zestaw do hybrydy z lampą Stylistic SUN PRO 48 W
255,49 zł 170,00 zł
szt.
Zestaw do hybrydy z lampą SUN MINI 6 W
Zestaw do hybrydy z lampą SUN MINI 6 W
95,49 zł 65,00 zł
szt.
Pędzel rybka złoto-różowy prosty
Pędzel rybka złoto-różowy prosty
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka złoto-różowy zaokrąglony
Pędzel rybka złoto-różowy zaokrąglony
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka złoto-różowy ścięty
Pędzel rybka złoto-różowy ścięty
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka granatowy prosty
Pędzel rybka granatowy prosty
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka granatowy zaokrąglony
Pędzel rybka granatowy zaokrąglony
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka turkusowy prosty
Pędzel rybka turkusowy prosty
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka turkusowy zaokrąglony
Pędzel rybka turkusowy zaokrąglony
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Pędzel rybka turkusowy ścięty
Pędzel rybka turkusowy ścięty
11,90 zł 4,76 zł
szt.
Profesjonalne nożyczki ES-04
Profesjonalne nożyczki ES-04
20,00 zł 12,00 zł
szt.
Regulamin Konkursu Zimowa Stylizacja

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Postanowienia ogólne

 • 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Vogla 2A (02-963 Warszaw), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000699821(dalej jako: „Organizator”) jest organizatorem konkursu internetowego pt. „Zimowa stylizacja” (zwanego dalej „Konkursem”).
 • Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem serwisu Facebook w Internecie.
 • Fundatorem nagrody jest Organizator.
 • Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg

 • W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie - które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”)
 • Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać zweryfikowane konta w serwisie Facebook, przygotować indywidulną stylizację paznokci w oparciu o produkty Organizatora i umieścić na ścianie konta Uczestnika w serwisie Facebook zdjęcia przygotowanej stylizacji paznokci oznaczając je hasłem „#Claresa”.
 • Konkurs trwa od dnia 20,11. 2018 r. do dnia 2.12. 2018 r. godz. 15.
 • Zdjęcie stylizacji paznokci umieszczone w serwisie Facebook przez Uczestnika Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów poza towarami i znakami towarowymi marki należącej do Organizatora.
 • O przyznaniu nagrody lub nagród w Konkursie decyduje Jury Konkursowe w oparciu o liczbę polupień (lajków) zdjęcia, o którym mowa w ust 4 powyżej w czasie trwania Konkursu. Przez polubienie (lajk) należy rozumieć otrzymanie przez Uczestnika w serwisie Facebook od innych użytkowników serwisy Facebook oznaczenia w postaci dłoni z uniesionym w górę kciukiem pod zdjęciem stylizacji paznokci biorącym udział w Konkursie.
 • Nagrody otrzyma 10 osób, których zdjęcie ze stylizacją paznokci otrzyma największą liczbę polubień (lajków) spośród zdjęć oznaczonych w serwisie Facebook hasłem: „#Claresa”, biorących udział w Konkursie. Jury Konkursowe przy określaniu ilości polubień (lajków) nie bierze pod uwagę polubienia (lajku) Uczestnika Konkursu po jego własnym zdjęciem.
 • W przypadku wygrania nagrody, dane Uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody zostaną ustalone przez wiadomość e-mail, w okresie 5 dni roboczych od maila z informacją o wygranej, która zostanie przekazana za pośrednictwem serwisu Facebook.
  W przypadku wygranej Uczestnik Konkursu udostępni Organizatorowi: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana nagroda.
 • Imiona i nazwiska, zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie mogą być ogłoszone publicznie na fanpage Organizatora w serwisie Facebook oraz na jego stronie internetowej w dniu 5.12.2018.
 • Zdjęcie zawierające stylizację paznokci, o którym mowa w ust 4 powyżej powinno przedstawiać wyłącznie dłonie, do publikowania których nie jest konieczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, przy czym jeżeli na dłoniach widniejących na zdjęciu będą znaki szczególne pozwalające na identyfikację osoby prezentującej dłonie, w szczególności tatuaże, konieczne jest wyrażenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku przez Organizatora.
 • Uczestnik Konkursu:
  • poprzez zamieszczenie zdjęcia stylizacji paznokci na swoim profilu w serwisie Facebook zgodnie z treścią Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz treść Regulaminu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz wizerunku o ile zostanie on udostępniony na zdjęciu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów promocji i reklamy.
  • oświadcza i gwarantuje, że w przypadku gdy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunki osób trzecich, Uczestnik uzyskał zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora,oświadcza i gwarantuje, że jest autorem przygotowanej stylizacji paznokci i zamieszczonego zdjęcia prezentującego daną stylizację oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych twórców. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęcia konkursowego w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez niego ze zdjęcia zawierającego stylizację paznokci w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.
 • Organizator działa na mocy zgody Uczestnika na korzystanie ze zdjęcia paznokci oraz utrwalonej na nim stylizacji, jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Konkursu, jego eksploatacji i promocji bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  • wprowadzania do obrotu,
  • wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  • publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;
  • wystawiania, wyświetlania;
  • użyczania lub najmu;
 • Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu zgłaszanie w Konkursie zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie prawa, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych lub złośliwe oprogramowanie oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook.

§ 3
Nagrody

 • Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
 • Nagrodami dla każdego z dziesięciu zwycięzców Konkursu będą kosmetyki do stylizacji paznokci w postaci: dowolny lakier hybrydowy Claresa, baza hybrydowa Claresa i top do lakierów hybrydowych claresa.
 • O przyznaniu nagród uczestnikom Konkursu decyduje wynik Jury Konkursowego wydany wyłącznie w oparciu o przeliczenie liczby polubieni (lajków) zdjęcia zawierającego stylizację paznokci.
 • Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 • Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną na terenie Polski.
 • W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook o wygranej, powinien przesłać w wiadomości e-mail na adres: a.zalecka@4mass.pl swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres właściwy do przekazania nagrody oraz numer telefonu.
 • Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności, w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w serwisie Facebook, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 • W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


§ 4
Postępowanie reklamacyjne

 • Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 • Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres siedziby wskazany w Regulaminie. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
 • Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 • Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.


§ 5
Publikacja Regulaminu Konkursu

 • Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www pod adresem: https://www.claresa.pl/

§ 6
Postanowienia końcowe

 • Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatora do odmowy wydania nagrody.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Danych osobowych uczestników konkursu pod nazwą: „Zimowa stylizacja” (dalej jako: „Konkurs”) jest organizator – 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Vogla 2A (02-963 Warszaw), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000069982. (dalej jako: „Organizator” lub „Administrator”).
 • W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: a.zalecka@4mass.pl
 • Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcom Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska i ewentualnie adresu zamieszkania (to jest miejscowości).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratora drogą mailową na adres wskazany w pkt 2 powyżej lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom: firmom kurierskim oraz Urzędowi Skarbowemu, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem nagród.
 • Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 • Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl